Viskoka tehnička škola Bjelovar Mehatronika
PočetnaTehnički materijali, Program › Tehnički materijali

Tehnički materijali, Program

Tehnički materijali

NAZIV KOLEGIJA Semestar Status kolegija ECTS
bodovi
TEHNIČKI MATERIJALI 1. obvezni 5
Ukupna satnica kolegija Predavanja Seminari Vježbe
30   Auditorne Laboratorijske
30  
Nositelji mr.sc. Stjepan Golubić, v.pred.
Izvođači nastave mr.sc. Stjepan Golubić, v.pred.
Prof.dr.sc. Ivica Kladarić
Preduvjeti i uvjeti Nema preduvjeta i uvjeta
Cilj  i očekivani ishodi kolegija Cilj kolegija je upoznavanje studenata s različitim vrstama materijala,
načinima promjene svojstava materijala, ispitivanjem materijala, izborom i primjenom materijala. Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita student će moći objasniti strukturu metala, dijagrame stanja, osnove toplinske obrade, te izabrati osnovne materijale za različitu primjenu i  protumačiti rezultate ispitivanja. 
Sadržaj kolegija 1. Metalni materijali: osnove metalografije, željezni i neželjezni materijali, sinterirani metali, toplinska obrada.
2. Nemetali: polimeri, keramički materijali, ostali nemetali.
3. Ispitivanje mehaničkih i tehnoloških svojstava: ispitivanje statičke i dinamičke izdržljivosti, ispitivanje tehnoloških svojstava materijala, ispitivanje tvrdoće, statički vlačni i tlačni pokus.
4. Označavanje materijala i primjena.
Način izvođenja nastave Predavanje s  prezentacijom,  auditorne vježbe i laboratorijske vježbe .
Provjera ishoda učenja Kolokvij/pismeni ispit i usmeni ispit
Način vrednovanja ishoda učenja Student je položio pismeni ispit ako je tijekom semestra na svakom kolokviju ostvario najmanje 50 % max. mogućih bodova, ili položio pismeni ispit na ispitnom roku. Studenti koji su položili pismeni ispit imaju pravo izlaska na usmeni ispit.                                                     Ocjenjivanje pismenog ispita (kolokvija):
50 ÷ 64 % bodova - 2
65 ÷ 78 % bodova - 3
79 ÷ 89 % bodova - 4
90 ÷ 100 % bodova - 5 
Obveze studenata
tijekom semestra
Broj
kolokvija
Broj
seminarskih
radova
Broj
zadaća
Broj
vježbi
Ostale obveze
(vrsta i broj)
3        
Obveza pohađanja nastave Pohađanje predavanja nije obvezno ali se preporučuje. Prisustvovanje nastavi
 podrazumijeva obvezan dolazak na vrijeme početka nastave, disciplinirano i pažljivo slušanje, sudjelovanje u nastavi (odgovaranje na postavljena pitanja) i ne ometanje ostalih studenata
Osnovna literatura 1.Inženjerski priručnik IP4,Prvi svezak – Materijali, Školska knjiga, Zagreb,1998.
2.Stupnišek, M., Cajner, F., Osnove toplinske obrade metala, FSB, Zagreb, 2001.
Preporučena dopunska
literatura
1.Filetin, T., Kovačićek, F., Indof, J., Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb,2007.
2.Filetin, T., Izbor materijala pri razvoju proizvoda, FSB, Zagreb, 2006.
3.Ivušić, V., Dijagram stanja metala i legura, FSB, Zagreb, 2003.
4.Vitez, I., Ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala, Strojarski fakultet, Slavonski brod, 2006. 
Internetska adresa kolegija
na domeni vtsbj.hr i/ili merlin.hr
http://vtsbj.hr/1-godina-tehnicki-materijali-program/
Kontaktiranje s nastavnicima Konzultacije u radnom vremenu, e-mail: sgolubic@vtsbj.hr
Mogućnost izvođenja kolegija na stranom jeziku(upisati jezike izvođenja nastave) -


Potrebno je prijaviti se da biste vidjeli sadržaj ove stranice.MOLIMO PRIJAVITE SE
pomoću svojih korisničkih podataka!
PočetnaTehnički materijali, Program › Tehnički materijali
Izrada web stranica :: CMS :: Hosting :: SEO :: Hrvatska RSS: RSS 2.0