Članovi Stručnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru

Stručno vijeće Visoke škole čine:

-           dekan, prodekan i voditelji odjela/studija članovi su Stručnog vijeća po položaju,

-           po dva predstavnika nastavnika svakog odjela, vodeći računa o ujednačenoj zastupljenosti po poljima i broju studijskih programa koji se izvode na pojedinom odjelu. Predstavnike svakog studijskog programa predlaže voditelj odjela/studija uz suglasnost   dekana,

-           po jedan predstavnik suradnika izabranih u suradničko zvanje asistenta sa svakog studijskog programa. Predstavnike suradnika izabranih u suradničko zvanje asistenta sa svakog studijskog programa predlaže voditelj odjela/studija uz suglasnost dekana,

-           studentski predstavnici (najmanje 15% ukupnog broja članova Stručnog vijeća), vodeći računa  da svaki stručni studij ima najmanje jednog predstavnika,

-           jedan predstavnik zaposlenika, koji nije predstavnik zaposleniku i u Upravnom vijeću, a kojeg imenuje Radničko vijeće.

Dekan, prodekan i voditelji odjela/studija članovi su Stručnog vijeća po položaju, a tajnik sudjeluje u radu Stručnog vijeća bez prava glasa, osim u slučaju ako je izabran kao predstavnik zaposlenika.

Predstavnici studenata čine najmanje 15% ukupnog broja članova Stručnog vijeća, a biraju ih studenti između sebe na način određen Statutom Studentskog zbora Visoke škole i Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Izabrani članovi Stručnog vijeća u akademskoj 2016./2017. godini su:

1. dr.sc. Zrinka Puharić

2. mr.sc. Tatjana Badrov

3. Zoran Vrhovski, pred.

4. mr.sc. Stjepan Golubić

5. dr.sc. Igor Petrović

6. Tamara Salaj, pred.

7. Ksenija Eljuga, pred.

8. Ivan Sekovanic, asistent

9. Zdravka Bilić, spec.publ. adm.

10. Ante Javor, predstavnik studenata mehatronike

11. Kristijan Banić, predstavnik studenata sestrinstva 

Preuzmite dokumente:

  Odluka o clanovima sv u 2016 2017   (217.55 KB)